BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

SNELLE LEVERTIJDEN

EIGEN PLAATSINGSSERVICE

ALLE RAL-KLEUREN MOGELIJK

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN LEVERING DEKKER CAMERAMASTEN (hierna te noemen Dekker).

Artikel 1. BEGRIPPEN

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

a. Dekker: de Besloten Vennootschap Dekker Cameramasten, gevestigd te Hardenberg, of door haar aangewezen derden.
Van Foreestallee 41, 7773 DC Hardenberg
Telefoonnummer: 0523 475 800
E-mailadres: info@dekkercameramasten.nl
KvK-nummer: 92262899
Btw-identificatienummer: NL865963411B01

b. Koper: de wederpartij van Dekker;

c. Partijen: Dekker en Koper samen;

d. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

e. Aanbod: ieder(e) schriftelijk aanbod of offerte door Dekker tot het leveren van goederen, diensten of het tot stand brengen van Werkzaamheden, waarvan de Voorwaarden in beginsel integraal deel uitmaken;

f. Overeenkomst: De tussen Partijen gesloten overeenkomst, al dan niet op afstand;

g. Product: Het krachtens de Overeenkomst door Dekker aan Koper te leveren goed;

h. Werkzaamheden: Tussen Partijen overeengekomen, door Dekker te (doen) verrichten montage- of installatiewerkzaamheden.

Artikel 2. ALGEMEEN

Artikel 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, waaronder aanbiedingen langs elektronische weg en overeenkomsten op afstand, waarbij Dekker als (potentieel) verkoper en/of leverancier van Producten en/of Werkzaamheden optreedt en waarbij wordt verwezen naar de Voorwaarden.

Artikel 2.2 Een afwijking van de Voorwaarden dient schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel 3.1 De omvang en inhoud van de wederzijdse verplichtingen van Partijen blijken uit de Overeenkomst.

Artikel 3.2 De Overeenkomst komt alleen tot stand als Partijen (door) personen zijn (vertegenwoordigd) die gerechtigd zijn Partijen juridisch te binden.

Artikel 3.3 Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldt de datum van de schriftelijke orderbevestiging door Dekker. De inhoud van de order wordt uitsluitend bepaald door de in de orderbevestiging gegeven omschrijving van de order. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail van de order aan Dekker is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert slechts dat de bestelling bij Dekker is aangekomen.

Artikel 3.4 Nadere mondeling afspraken en bedingen binden Dekker eerst dan nadat deze schriftelijk door Dekker zijn bevestigd.

Artikel 3.5 De orderbevestiging van Dekker wordt geacht juist te zijn, tenzij Dekker per omgaande na verzending - maximaal binnen vierentwintig (24) uur van de bevestiging - schriftelijke bezwaren daartegen heeft ontvangen. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3.6 Dekker houdt zich het recht voor een order al dan niet te aanvaarden. Als Dekker een bestelling niet aanvaardt, deelt zij dit onverwijld aan de Koper mee. Als Dekker tijdens de bewerking van de order vaststelt dat door de Koper bestelde Producten niet meer beschikbaar zijn, informeert zij Koper daarover. Een Overeenkomst ter zake niet-beschikbare Producten wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, behoudens andersluidend schriftelijk door Dekker bevestigde afspraak.

Artikel 3.7 Wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de Koper zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekker. In dat geval worden reeds door Dekker gemaakte kosten altijd helemaal door de Koper vergoed. In dat geval worden deze werkzaamheden/ zaken als meerwerk uitgevoerd/ geleverd en doorberekend.

Artikel 3.8 Voor mondelinge overeenkomsten tussen Partijen, waarvan geen schriftelijk bewijs bestaat, geldt dat deze tot stand komen wanneer door Dekker feitelijk met de uitvoering wordt begonnen. Dekker wordt geacht bij mondelinge overeenkomsten melding te hebben gemaakt van het feit dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden, zodat deze Voorwaarden in dat geval daarvan altijd deel uitmaken. Voor het overige wordt de factuur geacht de wederzijdse rechten en plichten van Partijen juist weer te geven.

Artikel 3.9 Overeenkomsten met Dekker worden aangegaan onder de (opschortende) voorwaarde dat de leveranciers en overige contractspartners van Dekker hun verplichtingen tijdig en op juiste wijze nakomen.

Artikel 3.10 Dekker is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4. AANBOD

Artikel 4.1 Ieder door Dekker gedaan Aanbod is vrijblijvend. Dat betekent dat Dekker het Aanbod – zolang het niet is aanvaard - mag intrekken indien in het Aanbod geen termijn voor aanvaarding is vermeld. Een Aanbod zonder termijn vervalt in ieder geval 1 maand nadat het is uitgebracht.

Artikel 4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding.

Artikel 4.3 Door of namens Dekker verstrekte productgegevens (prijslijsten, brochures, etc.) zijn zorgvuldig samengesteld. De Koper kan hieraan echter geen rechten ontlenen. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn steeds bindend.

Artikel 5. AANVULLINGEN OVEREENKOMST

De tussen Partijen gesloten Overeenkomst zal op verzoek van Koper aan diens wensen worden aangepast, mits deze wensen redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Koper is gehouden de redelijke meerprijs daarvoor aan Dekker te voldoen.

Artikel 6. PRIJZEN

Artikel 6.1 De in de Overeenkomst genoemde prijs is de volledige prijs, inclusief leveringskosten en eventuele plaatsingskosten, die Koper verschuldigd is aan Dekker voor de genoemde Producten en/of Werkzaamheden. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Dekker het recht deze door te berekenen.

Artikel 6.2 Dekker kan verlangen van Klant dat Klant het gehele bedrag vooraf betaalt. Prijzen op de website/ in het Aanbod zijn gebaseerd op 100% vooruitbetaling.

Artikel 6.3 Alle genoemde prijzen op de website van Dekker zijn exclusief BTW. 

Artikel 7. TRANSPORT, LEVERING, LEVERTIJD EN RISICO-OVERGANG

Artikel 7.1 Levering van Producten en het verrichten van Werkzaamheden vindt plaats volgens de in het Aanbod opgenomen (op)levertermijn.

Artikel 7.2 De aflevering geschiedt naar één (1) door Koper op te geven adres. Indien Koper zijn order naar op twee of meer adressen afgeleverd wil hebben, kunnen daarvoor aanvullende verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7.3 Dekker is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, welke zij per levering kan factureren.

Artikel 7.4 De in het Aanbod vermelde (op)levertermijn is niet fataal. De Koper moet Dekker bij niet tijdige (op)levering uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stellen voordat verzuim intreedt. Dekker is verder niet aansprakelijk voor schade vanwege overschrijding daarvan. Overschrijding van een (op)levertermijn geeft de Koper niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden of de afname van Producten te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen Partijen met elkaar in overleg treden.

Artikel 7.5 Indien Producten niet tijdig door de Koper worden afgenomen of afgehaald, is Dekker toch gerechtigd de desbetreffende Producten aan de Koper te factureren onverminderd de werking van artikel 6.2. In dat geval zal Dekker naar keuze nakoming door de Koper kunnen vorderen dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden, onverminderd het recht van Dekker om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7.6 Adviezen van Dekker worden naar beste weten verstrekt. Een bepaald resultaat wordt echter niet gegarandeerd.

Artikel 7.7 Dekker is met betrekking tot het Werk bevoegd de leveringstermijn aan te passen indien weers- of werkomstandigheden Dekker daartoe noodzaken. Zij is in dat geval niet verplicht aan de Koper schade te vergoeden. De aan de aanpassing van de leveringstermijn voor Dekker verbonden extra kosten dienen door de Koper aan Dekker te worden vergoed.

Artikel 7.8 De plaats waar de werkzaamheden door Dekker worden uitgevoerd (bijvoorbeeld het plaatsen van masten) dient door de Koper vóór aanvang daarvan nauwkeurig schriftelijk te worden omschreven. Hij moet opgeven waar zich kabels, leidingen, draden, buizen, rioleringen, en dergelijke bevinden (KLIC melding). Ook moet ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk zichtbaar met piketten aan worden geven waar zich de bedoelde kabels e.d. in of op het terrein bevinden. Schade door onjuiste informatie komt voor rekening van de Koper en deze vrijwaart Dekker terzake hiervan volledig.

Artikel 7.9 De Koper is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, hinderwetvergunningen, vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer, overige wetgeving met betrekking tot het milieu, (ver)bouwvergunningen en dergelijke.

Artikel 7.10 Te vervangen, afkomende of verwijderde materialen blijven eigendom van Koper en dienen door Koper te worden afgevoerd/ opgeruimd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7.11 Het risico van verlies of beschadiging van het Product gaat op de Koper over zodra hij of een door hem aangewezen derde het Product in bezit heeft gekregen.

Artikel 8. BETALING

Artikel 8.1 Facturen van Dekker dienen te worden voldaan op de door Dekker aan te geven wijze en in de op de factuur aangegeven valuta binnen de gehanteerde betalingstermijn. De standaard betaaltermijn bedraagt 14 dagen. Alle kosten in verband met betaling komen voor rekening van Koper.

Artikel 8.2 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van Koper terstond opeisbaar.

Artikel 8.3 Alle kosten welke door Dekker worden gemaakt, of naar oordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van door Koper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheel voor rekening en ten laste van Koper, waaronder begrepen doch uitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kosten zoals het honorarium van de raadsman van verkoper, alsmede de gerechtelijke kosten. Indien betaling binnen de gehanteerde betalingstermijn uitblijft is de Koper over het nog openstaande bedrag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt het meerdere van 1.2% per maand, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand. Verder is Koper gehouden de door Dekker ter incasso gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,=, onverminderd het recht van Dekker om te werkelijke kosten te vorderen.

Artikel 8.4 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel 8.5 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur. 

Artikel 9. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

Artikel 9.1 Koper is verplicht Dekker direct schriftelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel 9.2 Indien Koper verzuimt zulks (tijdig) te doen, is Dekker niet aansprakelijk voor eventueel door Koper geleden schade, onder meer, doch niet uitsluitend voor schade die Koper heeft geleden doordat Producten die voor hem bestemd zijn naar zijn oude of niet aangepaste adres zijn verzonden.

Artikel 10.     GARANTIE/ RECLAME

Artikel 10.1 De door Dekker geleverde Producten en Werkzaamheden voldoen aan de Overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

Artikel 10.2 Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde Producten en/of Werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden. Koper dient de Dekker zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk gemotiveerd kennis te gegeven van een geconstateerd gebrek.

Artikel 10.3 In het geval van eventuele tekortkomingen, dient de Koper dit schriftelijk te melden aan Dekker, anders wordt deze niet in behandeling genomen. Bij het uitblijven van een dergelijke melding (reclame) wordt de Koper geacht de Producten compleet en zonder schade in bezit te hebben genomen. Het ontbreken van een onderdeel dat door een derde (toe)leverancier moet worden geleverd, is geen reden om het Werk of de zaak als niet (juist) (op)geleverd te beschouwen.

Artikel 10.4 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de Overeenkomst te voldoen en door de Koper te zijn aanvaard.

Artikel 10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Dekker. Een eventuele retourzending dient franco te geschieden en wordt enkel door Dekker geaccepteerd, nadat zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming aan Koper heeft gegeven.

Artikel 10.6 Verleende garantie vervalt indien Koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of het anders gebruikt dan normaal of overeengekomen.

Artikel 10.7 Verleende garantie vervalt eveneens indien een gebrek aan het geleverde is ontstaan door omstandigheden waar Dekker geen invloed op uit kan oefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme wind, extreme regenval en/of extreme temperaturen.

Artikel 10.8 Dekker verwijst voor wat betreft de Producten waarop zij garantie biedt en de duur van de garantie, naar de garantievoorwaarden op de website.

Artikel 10.9 Gebreken aan Producten die onder de garantie vallen, worden hersteld, aangevuld ofwel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Dekker aan haar te wijten zijn. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 10.10 Garantiewerk wordt, naar keuze van Dekker uitgevoerd binnen haar bedrijf, dan wel bij de Koper. De tijdstippen van de garantiewerkzaamheden zullen door Dekker worden vastgesteld, dit in overleg met de Koper.

Artikel 10.11 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Koper zelf wijzigingen aan het geleverde heeft aangebracht, het geleverde niet nauwkeurig is gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gebruikt, indien het geleverde is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

Artikel 10.12 Niet-nakoming door de Koper van een of meer van diens verplichtingen, gedeelten daarvan daar- onder begrepen, ontheft Dekker van haar garantieverplichting.

Artikel 11 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR KOPER

 1. Als Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen na levering per email aan op info@dekkercameramasten.nl.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Koper het product terug.
 3. Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Dekker verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
 5. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Dekker vergoedt alle betalingen van Koper, inclusief eventuele leveringskosten door Dekker in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Koper het product heeft terug verzonden.
 7. Dekker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
 8. Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Koper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 9. Volgens specificaties van Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit betekent dat masten NIET retour kunnen. Ook onderdelen welke bijvoorbeeld in RAL kleur naar keuze van Koper of als maatwerk geleverd zijn aan Koper kunnen NIET retour.

Artikel 12. OVERMACHT

Artikel 12.1 Indien Dekker door overmacht is verhinderd enige verplichting naar de Koper na te komen, en de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt, kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst. Totdat voornoemde 3 maanden zijn verstreken, is Dekker bevoegd haar verplichtingen op te schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 12.2 Als ”overmacht” wordt beschouwd: iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van Dekker tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Dekker redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van Dekker ligt of waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen of vertragen; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van Dekker (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van apparatuur; ernstige ziektes, en ziektes met een epidemisch karakter. Als ”overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen van enige omstandigheid als hiervoor bedoeld.

Artikel 12.3 Indien Dekker ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verplichtingen ten aanzien van een of enkele Kopers na te komen, maar niet de verplichtingen ten aanzien van alle Kopers, is zij gerechtigd te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Kopers zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

Artikel 12.4 Dekker is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door haar ter uitvoering van de Overeenkomst is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

Artikel 13. MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

Artikel 13.1 Geringe kleurafwijkingen en/of andere geringe afwijkingen zijn toegestaan en geven de Koper geen recht tot weigering van afname/goedkeuring van het geleverde. Dit betekent dat Dekker in dat geval wordt geacht de Overeenkomst juist te zijn nagekomen.

Artikel 13.2 De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 13. MEER-/ MINDERWERK

Dekker is gerechtigd meerwerk uit te voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 10% van het in de Overeenkomst genoemde totaalbedrag inclusief BTW. Bij meerwerk of minderwerk dat meer afwijkt, zullen Partijen met elkaar overleggen over de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit tot ontbinding van de Overeenkomst leidt, is Dekker gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde Producten van de Koper te vorderen.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14.1 Dekker is alleen aansprakelijk voor de directe schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is, of waarvoor zij op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

Artikel 14.2 Dekker is niet aansprakelijk voor schade die het (in)directe gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik op een andere wijze dan waarvoor het Product geschikt is of mocht worden geacht.

Artikel 14.3 Indien Dekker ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het specifieke geval dekking verleent, althans -indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent- tot het voor het betreffende geleverde Product en/of de verrichte Werkzaamheden gefactureerde netto-factuurbedrag.

Artikel 14.4 Opdrachtgever draagt zorgt voor alle vergunningen die hij nodig heeft voor het gebruik van de door hem bestelde Producten. Dekker is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 14.5 Indien Dekker bij de installatie van Producten behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld, vindt dit steeds geheel plaats voor risico van de Koper.

Artikel 14.6 Alle vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid van Dekker vervallen na verloop van 1 jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt en in elk geval na verloop van 1 jaar na de levering.

Artikel 15. BEËINDIGING OF ONTBINDING OVEREENKOMST

Artikel 15.1 In geval van verzuim van de Koper is Dekker gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Dekker tot het vorderen van schadevergoeding, alsook om nakoming te vorderen. Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat de wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen.

Artikel 15.2 Dekker zal de Overeenkomst met de Koper direct schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden indien Koper of haar bedrijf:

 • Niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit, voldoet;
 • In staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of (voorlopige) surséance van betaling verleend wordt of beslag op (een deel van) het vermogen wordt gelegd;
 • Wordt stilgelegd of geliquideerd, overlijdt, krachtens rechtelijk vonnis onbekwaam is geworden of Koper onder bewind/ curatele worden gesteld;

Artikel 15.3 Indien een overeenkomst wordt ontbonden zullen de bedragen, die de Koper op het ogenblik van ontbinding aan Dekker verschuldigd is, verschuldigd blijven en zal de Koper ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Dekker tot het vorderen van schadevergoeding. Daarnaast heeft Dekker het recht reeds onder de Overeenkomst geleverde Producten terug te vorderen en tot zich te nemen. Koper garandeert Dekker ongehinderde en directe toegang tot de reeds geleverde Producten. 

Artikel 16. DIVERSEN

Artikel 16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dekker en Koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. Dekker mag echter beslag laten leggen en andere voorlopige maatregelen nemen in andere plaatsen.

Artikel 16.3 Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 16.4 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Partijen worden afgeweken. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Artikel 16.5 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. In het geval van  interpretatie- verschil tussen de verschillende taalversies, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.

hillende taalversies, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.